Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij Skateschool Leiden, een onderdeel van Wood be Hero Skateshop. Hieronder vind je onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan onze skateboardlessen. Door deel te nemen aan onze lessen, ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. Definities

  • Skateschool Leiden: De skateboardlesdienst aangeboden door Wood be Hero Skateshop, gevestigd te Oegstgeest aan De Kempenaerstraat 97, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 68200730.
  • Wood be Hero Skateshop: Het bedrijf dat Skateschool Leiden beheert en aanbiedt, en tevens gevestigd is te Oegstgeest aan De Kempenaerstraat 97.
  • Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan de skateboardlessen van Skateschool Leiden.
  • Skateboardlessen: Lessen en activiteiten aangeboden door Skateschool Leiden, gericht op het leren skateboarden.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers van skateboardlessen bij Skateschool Leiden.

3. Inschrijving en betaling

3.1. Inschrijving voor skateboardlessen kan plaatsvinden via de website van Skateschool Leiden of andere door Wood be Hero Skateshop aangewezen kanalen.

3.2. De deelnemer dient de verschuldigde kosten voor deelname aan skateboardlessen vooraf te voldoen volgens de betaalmethoden die op Skateschool Leiden worden vermeld.

4. Deelname op eigen risico

De deelname aan skateboardlessen bij Skateschool Leiden geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Wood be Hero Skateshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel, schade, diefstal of verlies van eigendommen tijdens of als gevolg van deelname aan de skateboardlessen.

5. Annulering en restitutie

5.1. Bij annulering door de deelnemer gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals vermeld op de website van Skateschool Leiden.

5.2. Wood be Hero Skateshop behoudt zich het recht voor om skateboardlessen te annuleren of te wijzigen om redenen zoals onvoldoende inschrijvingen, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, zoals regen. In dergelijke gevallen zal Wood be Hero Skateshop de deelnemer tijdig informeren en, indien van toepassing een vervangende les organiseren of restitutie verlenen voor reeds betaalde skateboardlessen.

6. Intellectuele Eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Skateschool Leiden en de inhoud daarvan, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s en logo’s, berusten bij Wood be Hero Skateshop of haar licentiegevers.

6.2. Het is de deelnemer of wie dan ook niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wood be Hero Skateshop inhoud van Skateschool Leiden te kopiëren, verspreiden of op enige wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

7. Klachten

Klachten over skateboardlessen of de dienstverlening van Skateschool Leiden kunnen worden ingediend via de contactgegevens vermeld op de website.

8. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

9. Wijzigingen

Wood be Hero Skateshop behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de website van Skateschool Leiden.

Door deel te nemen aan skateboardlessen bij Skateschool Leiden stemt de deelnemer in met de meest recente versie van deze algemene voorwaarden. Het wordt aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kun je contact opnemen met Wood be Hero Skateshop via de contactgegevens vermeld op de website van Skateschool Leiden.